2/10/07

Criteris d'avaluació de català de 3r i 4t d'ESO

Els criteris d'avaluació de l'assignatura de català de 3r i 4t d'ESO són els següents:

La nota de cada avaluació sortirà de la mitjana entre la part 1 (continguts) que valdrà un 65% i la part B ( actitud a classe) que valdrà un 35%.


Part 1. Continguts (65% de la nota)

A) Tres proves. Una de cada unitat 45% de la nota. 15% cadascuna de les proves.

B) Treball del llibre: 10 % de la nota.

C) Parlar en català a classe de català: 20% de la nota.

D) Deures fets i correcció de la llibreta: 15% de la nota.

E) Dos dictats : 10% de la nota


Part 2. Actitud (35% de la nota)

L'actitud es valorarà amb els paràmetres següents:

a) Comportament a classe

b) Participació a classe

c) Realització dels deures


La nota final sortirà d'aplicar la fórmula següent:

65% del total de la part 1 + 35% de la part 2/ dividit per dos= Nota final.